# # # # #

Всички участниците трябва да се явят в
Секретариата на конкурса в залата на
филхармонията един ден преди започването на
конкурса за регистрация и настаняване.

Участниците  трябва да носят със
себе си щима  за второ пиано на изпълняваният от
тях концерт. Изпълнителят на второ пиано се
осигурява от организаторите.
Регламент
І. Основни положения
Право на участие  Необходими
документи
Адрес за заявка
Краен срок за
подаване на
документите

Такса за участие

Български и чуждестранни
пианисти от 16 до 30 год.
възраст


Заявка за участие по
приложен образец

Копие от акта за раждане

Портретна снимка

Автобиография

7200 Разград, п. к. 162,
ул. “Антим І”, № 20, Къща музей
“Димитър Ненов” - за конкурса.
Може и по електронен път на
muzei.nenov@abv.bg

100 лв. (50 евро). Таксата се
плаща в секретариата при
регистрацията.

15 септвември 2021г.
ІІ. Конкурсна програма
Кандидатите се състезават в три тура:
Първи тур


Кандидатите се представят с първа част на
Втори тур


Изпълнение на първа част от избрания
клавирен концерт със симфоничен оркестър.


Ако кандидатът участва в състезание за най-
добро изпълснение на произведение от Д. Ненов,
избира една от посочените негови клавирни творби:
Вариации, Токата, Миниатюри, която итзпълняве по
желание преди изпълнението на концерта или след
Това


Изпълнението на Концерт за пиано от Д.
Ненов на втори тур участва в състезание и за най-
добро изпълнение на творба от Д. Ненов.
Трети тур


До трети тур се допускат трима от най-добре
представилите се кандидати на втори тур.


Допуснатите канндидати  до трети тур
изпълняват целият клавирен концерт със
симфоничен оркестър.
ІІІ. Жури и оценки
ІV. Репетиции и участие
1.
На всеки участник се осигурява възможност
за репетиции и 10 минутна акустична репетиция в
залата за прослушване.
2.
Редът на конкурсните изпълнения се
определя с жребий и се запазва такъв до края на
Конкурса.

а/ за пианисти
Първа награда                                 2000 лв.
Втора награда                                  1000 лв.
Трета награда                                   700 лв.
Награда за най-добро изпълнение
на творба от Д. Ненов                            1000 лв.

б/ за композитори
Първа награда                                 1600 лв.
Втора награда                                  1000 лв.
Трета награда                                    800 лв.VІ. Организационни
# Наградените учстници получават покани за 
рецитали и за концертни участия със симфонични 
оркестри.
Забележка 1: Учестниците в конкурса трябва да
изпълняват всичко наизуст.
Забележка 2: Кандидатите сами избират реда на
изпълняваните творби.
Забележка 3: Разноските за пътуване и
пребиваване са за сметка на кандидата.V. Награди