# # # # #
Регламент
І. Основни положения
Право на участие  Необходими
документи
Адрес за заявка
Краен срок за
подаване на
документите

Такса за участие

Български и чуждестранни
пианисти от 16 до 30 год.
възраст


Заявка за участие по
приложен образец

Копие от акта за раждане

Портретна снимка

Автобиография

7200 Разград, п. к. 162,
ул. “Антим І”, № 20, Къща музей
“Димитър Ненов” - за конкурса.
Може и по електронен път на
muzei.nenov@abv.bg

100 лв. (50 евро). Таксата се
плаща в секретариата при
регистрацията.

5 октомври 2018 г.
ІІ. Конкурсна програма
Канндидатите се състезават в три тура:
Първи тур
а/ пианисти

Всеки кандидат трябва да подготви
задължителният за конкурса Прелюд
от “Миниатюри” на Димитър Ненов.

Кандидатите представят първа част на един
от посочените клавирни концерти в съпровод на
второ пиано.
б/ композитори

Всеки кандидат трябва да изсвири сам своето
Произедение (клавирна пиеса до 10 минупи ) или да
си осигури изпълнител.
Втори тур
а/ пианисти

Изпълнение на първа част от избрания
клавирен концерт със симфоничен оркестър.

Ако кандидатът участва в състезание за най-
добро изпълснение на произведение от Д. Ненов,
избира една от посочените негови клавирни творби:
Вариации, Токата, Миниатюри.

Изпълнението на Концерт за пиано от Д.
Ненов на втори тур участва в състезание и за най-
добро изпълнение на творба от Д. Ненов.
б/ композитори

Кандидатите композитори не участват във
втори тур.

Трети тур

До трети тур се допускат трима от най-добре
представилите се кандидати:
а/ пианисти на втори тур.
б/ композитори  на първи тур.

Допуснатите до трети тур композитори
изпълняват отново своите творби, а пианистите
изпълняват целияклавирен концерт със симфоничен
оркестър.
ІІІ. Жури и оценки
ІV. Репетиции и участие
1.
На всеки участник се осигурява възможност
за репетиции и 10 минутна акустична репетиция в
залата за прослушване.
2.
Редът на конкурсните изпълнения се
определя с жребий и се запазва такъв до края на
Конкурса.

а/ за пианисти
Първа награда                                 2000 лв.
Втора награда                                  1000 лв.
Трета награда                                   700 лв.
Награда за най-добро изпълнение
на творба от Д. Ненов                            1000 лв.

б/ за композитори
Първа награда                                 1600 лв.
Втора награда                                  1000 лв.
Трета награда                                    800 лв.VІ. Организационни
# Наградените учстници получават покани за 
рецитали и за концертни участия със симфонични 
оркестри.
Забележка 1: Учестниците в конкурса трябва да
изпълняват всичко наизуст.
Забележка 2: Кандидатите сами избират реда на
изпълняваните творби.
Забележка 3: Разноските за пътуване и
пребиваване са за сметка на кандидата.V. Награди